NÍŽE NAJDETE PRVNÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ V BRUŠPERKU ZA LEDEN A ÚNOR


pátek 4. dubna 2014

Výsledky měření prachových částic v ovzduší v Brušperku za leden až březen 2014

Vážení spoluobčané, jak jsme vás již informovali, ve spolupráci s radnicí města a Moravskoslezským krajem probíhá od lenda tohoto roku v zahradě mateřské školy Brušperk měření koncentrací prachových částic v ovzduší, které monitoruje vliv domácích topenišť na špatný stav ovzduší v zimních měsících. Měření bude probíhat po celý rok 2014. K dispozici jsou již výsledky za první 3 měsíce roku, přinášíme tedy jejich souhrn. Limit pro tyto částice je 50 mikrogramů na m3. Měření zajištuje Český hydrometeorologický ústav Ostrava a v plné výši ho financuje Moravskoslezský kraj.

Počet dnů ve kterých bylo měřeno:  64     100%
Počet dnů s překročeným limitem:   33      51,6%
Počet dnů bez překročení limitu:      31      48,4%

Počet povolených překročení za rok maximálně:   35   100%
Počet překročení do 31.3.2014:                          33     94,3%
Počet zbývajících povolených překročení:              2       5,7%

Nejvyšší naměřená hodnota:     172,1       14.1.2014
Nejnižší naměřená hodnota:          7,6       16.3.2014


Průběžné výsledky měření můžete najít pod tímto odkazem:

Denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10

Projekt webové a mobilní aplikace Čistý komín

Projekt si klade za cíl osvětovou metodou upozornit na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech a motivovat veřejnost ke změně: výměně starého kotle za nový, volbě ekologičtějšího paliva apod. Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Čisté nebe. Na stránky aplikace se dostanete zde: Čistý komínnebo přes odkaz v levém horním rohu našeho blogu.

Ukončení 4. výzvy k podávání žádostí o dotaci na výměny kotlů

Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí dne 24. 2. 2014 ukončují 4. Společnou výzvu MŽP a MSK pro podávání žádostí o dotaci v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů
Moravskoslezský kraj sděluje, že celková výše prostředků alokovaná pro tuto výzvu byla vyčerpána.
Všechny žádosti doručené po termínu uvedeném výše budou automaticky vyřazeny.
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí.
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostřední a Státní fond životního prostředí ČR nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby vydání rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu a rozhodnutí orgánů kraje ze strany MSK.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

čtvrtek 6. února 2014

Na Facebooku vytvořen účet Jaktopitlépe

Na Facebooku byl vytvořen účet Jaktopitlépe. Budou zde zveřejňovány všechny aktuální informace a chystané aktivity. Připojte se a pošlete odkaz svým přátelům.

čtvrtek 12. prosince 2013

OD 2. LEDNA 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Příjem žádostí bude zahájen 2. ledna 2014, alokovaná částka pro tuto výzvu je 60 milionů korun. Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako vpředchozí výzvě, plně automatické kotle 3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické akondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se vrozmezí 15 – 60 tisíc korun.

Seznam podporovaných kotlů.

Dotační program se zaměřuje především na obyvatele, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, a směřuje je k tomu, aby zvážili změnu systému vytápění nemovitostí a s využitím dotace snížili své náklady na pořízení nového vytápění. V průběhu příštích několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento program jim dává šanci učinit tak včas a s výrazně nižšími náklady. Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do tří měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

V levé části blogu v odstavci Legislativa a zde naleznete detailní informace a podmínky o Společném programu na podporu výměny kotlů

pondělí 2. prosince 2013

Moravskoslezský kraj bude v roce 2014 měřit znečištění ovzduší v Brušperku

Ve spolupráci s městem Brušperk se podařilo na Moravskoslezském kraji vyjednat umístění měření znečištění ovzduší pro celý rok 2014 vzorkovačem. Měření bude prováděno v areálu mateřské školy a jeho provoz je hrazen krajem. Účelem měření bude především prokázat jak naše ovzduší znečišťují domy vytápěné tuhými palivy. Vlastní měření zajišťuje Český hydrometeorologický ústav Ostrava a výsledky měření budou průběžně zveřejňovány na tomto blogu a na vývěsce u autobusové zastávky Brušperk - Střed. Zahájení měření je předběžně naplánováno na první lednový týden.

Nová vývěska s informacemi

V těchto dnech jsme zprovoznili novou vývěsku u autobusové zastávky Brušperk - Střed. Naleznete na ní nejdůležitější informace k novele zákona o ochraně ovzduší a základní informace o problematice a způsobu správného vytápění v kotlích na tuhá paliva. Dále budou doplněny aktuální informace o dotacích na výměnu kotlů a průběžně zde budou vyvěšovány výsledky měření znečištění ovzduší v Brušperku. Za poskytnutí vývěsky děkujeme městu Brušperk.